Ballot Translation Guide
투표용지 번역문 안내서
Gabay sa Pagsasalin-wika ng Balota
Hướng Dẫn Giải Thích Lá Phiếu