Natanggap namin ang inyong kahilingan para sa isang Balota ng Vote By Mail.

Kung nakatanggap kayo ng balota sa koreo, i-access ninyo ang inyong Accessible na Balota ng Vote By Mail ngayon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling nasa dulo ng email na ito.

Dapat muna kayong makatanggap ng balota sa koreo upang ma-access ang inyong Accessible na Balota ng Vote By Mail online. Para humiling ng balota ng Vote BY Mail, mangyaring magpadala ng email sa ballot@vote.cccounty.us at isama ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, address, at address para sa pagpapadala sa koreo kung naiiba ito sa inyong tirahan. Walang mga kahilingan para sa mga balota ng Vote By Mail na ipoproseso mula sa email na ito. Sa sandaling natanggap na ninyo ang balota sa koreo, sundin ang mga tagubilin sa ibaba para i-access ang inyong accessible na Balota ng Vote By Mail.

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 925-335-7800 kung mayroon kayong anumang tanong.

Mga tagubilin para sa pag-access ng iyong Accessible na Balota ng Vote By Mail

Hanapin ang iyong 12 digit na Access Code sa inyong lilang sobreng pambalik gaya ng nakasaad sa ibaba.
Accessible Vote by Mail Ballot Envelope

I-access ang inyong balota sa https://www.cocovote.us/ravbm

Kapag na-prompt, ilagay ang inyong Access code at petsa ng inyong kapanganakan para makuha
ang inyong balota.

Pagkatapos ninyong markahan ang inyong balota, gagawa ang system ng napi-print na bersyon ng inyong balota at pagkatapos ay mapi-print ninyo ito at maibabalik ninyo ito sa inyong lilang sobre.

Combine Icons