Chúng tôi đã nhận được yêu cầu về Lá Phiếu Bầu Qua Thư Cho Phép Truy Cập của quý vị.

Nếu quý vị đã nhận được lá phiếu trong thư này, hãy truy cập Lá Phiếu Bầu Qua Thư ngay bây giờ bằng cách làm theo hướng dẫn ở cuối email này.

Trước tiên, quý vị phải nhận được lá phiếu trong thư này để truy cập Lá Phiếu Bầu Qua Thư trực tuyến. Để yêu cầu Lá Phiếu Bầu Qua Thư, vui lòng gửi email đến ballot@vote.cccounty.us và nêu rõ tên, ngày sinh, địa chỉ và địa chỉ gửi thư nếu khác với địa chỉ cư trú của quý vị. Không có yêu cầu Lá Phiếu Bầu Qua Thư nào sẽ được xử lý theo email này. Sau khi quý vị nhận được lá phiếu của mình trong thư này, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập Lá Phiếu Bầu Qua Thư có quyền tiếp cận của quý vị.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 925-335-7800 nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào.

Hướng dẫn truy cập Lá Phiếu Bầu Qua Thư Cho Phép Truy Cập

Xác định Mã Truy Cập 12 số của quý vị trên bì thư gửi lại màu hoa oải hương như được minh họa tại đây

Accessible Vote by Mail Ballot Envelope

Truy cập lá phiếu của quý vị tại https://www.cocovote.us/ravbm

Khi được nhắc nhở, hãy nhập Mã Truy Cập và ngày sinh của quý vị để truy xuất lá phiếu của quý vị.

Sau khi quý vị đánh dấu lá phiếu của mình, hệ thống sẽ tạo bản in lá phiếu của quý vị và sau đó quý vị có thể in ra và gửi lại lá phiếu trong bì thư gửi lại màu hoa oải hương.

Combine Icons